Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe.

Źródło: commons.wikimedia.org, licencja —
GNU Free Doc­u­men­ta­tion License.
Syg­nały alar­mowe i komu­nikaty ostrze­gaw­cze powszech­nie obow­iązu­jące na tery­to­rium Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej wprowad­zone na pod­stawie Roz­porządzenia Rady Min­istrów z dnia 07 sty­cz­nia 2013 r. w sprawie sys­temów wykry­wa­nia skażeń i powiadami­a­nia o ich wys­tąpi­e­niu oraz właś­ci­wości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r., poz. 96)RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE


ALARM.


Ogłaszany akusty­cznym sys­te­mem alar­mowym:

Mod­u­lowany dźwięk syreny

w okre­sie trzech minut,


Ogłaszany przez środki masowego przekazu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przy­czynę, rodzaj alarmu itp.)

.….….….….…… dla .….….….….….….….…Ogłaszany wiz­ual­nym syg­nałem alar­mowym:

Znak żółty w ksz­tał­cie trójkąta lub w uza­sad­nionych przy­pad­kach innej fig­ury geom­e­trycznej


Odwołanie alarmu:

Ogłaszany akusty­cznym sys­te­mem alar­mowym:

Ciągły dźwięk syreny w okre­sie trzech minut.Ogłaszany przez środki masowego przekazu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przy­czynę, rodzaj alarmu itp.)

.….….….….…… dla .….….….….….….….…KOMUNIKATY O SKAŻENIACH


Rodzaj komu­nikatu:

Uprzedze­nie o zagroże­niu skaże­ni­amiOgłaszany przez środki masowego przekazu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby zna­j­du­jące się na tere­nie.….….….….….….….….….….. około godz. .….….. min. .….…. może nastąpić skaże­nie .….….….….….….….….….….….….….….. (podać rodzaj skaże­nia) w kierunku .….….….….….….….….…..


Sposób odwoła­nia komu­nikatu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedze­nie o zagroże­niu .….….….….….….….….….…… (podać rodzaj skażenia) dla .….….….….….….….….…Rodzaj komu­nikatu:

Uprzedze­nie o zagroże­niu zakaże­ni­ami


Ogłaszany przez środki masowego przekazu:

Formę i treść komu­nikatu uprzedzenia o zagroże­niu zakaże­ni­ami usta­lają organy Państ­wowej Inspekcji San­i­tarnej


Sposób odwoła­nia komu­nikatu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedze­nie o zagroże­niu .….….….….….….….….….…… (podać rodzaj zakaże­nia) dla .….….….….….….….….…Rodzaj komu­nikatu:

Uprzedze­nie o klęskach żywiołowych i zagroże­niu środowiska


Ogłaszany przez środki masowego przekazu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź

słowna:

Infor­ma­cja o zagroże­niu i sposo­bie

postępowa­nia mieszkańców

.….….….….….….….….….….….….….……

(podać rodzaj zagroże­nia, spodziewany czas

wys­tąpi­enia i wyty­czne dla mieszkańców)


Sposób odwoła­nia alarmu:

Pow­tarzana trzykrot­nie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedze­nie o zagroże­niu .….….….….….….….….….…. (podać rodzaj klęski) dla .….….….….….….….……

Latarka UltraFire CREE Q5.


UltraFire CREE Q5.
Latarka UltraFire CREE Q5 to tanie urządzenie (dałem 8 zł za sztukę) produkowane w Chinach. Posiada korpus ze stopu aluminium, klips umożliwiający przypięcie do kieszeni, włącznik na tyle latarki otoczony rantem, który uniemożliwia przypadkowe jej włączenie, głowicę przesuwaną, która odpowiada za zmianę ogniskowej.
Latarka jest zasilana 1 ogniwem AA (paluszek). Soczewkę można wyciągnąć po uprzednim odkręceniu głowicy i przy pomocy skupienia światła słonecznego rozpalić ogień.
Tryb pracy latarki.
Hmmm...

Nie wiem od czego to zależy, ale zamówiłem dwie takie same latarki i przyszły dwie na pierwszy rzut oka identyczne, natomiast jedna ma tylko włączenie i wyłączenie, a druga ma dwa tryby jasności i funkcje stroboskopu. Poza tym wyraźnie widać różnicę jasności światła, a niby są takie same urządzenia.


Porównywanie jasności latarek.
Światło po prawej to pierwszy tryb jasności.

Porównanie jasności latarek.
Światło po prawej to drugi tryb jasności.

Obie latarki sprawdzałem pod kontem przypadkowego zalania wodą zatapiając je w misce z wodą na 10 minut. Lampki test przeszły, czyli deszcz czy nieprzewidziane wpadnięcie do jeziora nie spowoduje ich uszkodzenia. 
Test wody.

Zauważyłem, że głowica z soczewką lubi się samoczynnie odkręcać, dlatego dobrze jest gwint delikatnie pokryć lakierem do paznokci aby tą wadę zniwelować, pozostawiając jednak możliwość odkręcenia głowicy.
Odnośnie jasności to mogę powiedzieć, że świeci dość jasnym światłem. Niestety producent nie pofatygował się aby podać wartości strumienia światła, a nawet gdyby tak było to na 99% wartości te byłyby zawyżone.
Ogólnie rzecz biorąc latareczkę UltraFire CREE Q5 można spokojnie dodać do swojego zestawu EDC.